Hajóút kereső
 •  
 •  

Közgyűlés Meghívó

Kedves Tagjaink, Tisztelt Meghívottak!

 

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Művészet-Sport-Egészség Egyesület évi rendes közgyűlésére.

Helyszín:1052 Budapest, Váci utca 7. 

Időpont: 2014. szeptember 11. (csütörtök) 16 óra

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, pénzügyi eredményéről, eseményeiről, az Egyesület életében bekövetkezett változásokról.
   
 2. Alapszabály-módosítás, tisztújítás.
  Az Alapszabály-módosítással egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabály-tervezet megtekinthető Honlapunkon és irodánkban 2014. szeptember 1-jétől.
  Az Alapszabály-módosítással kapcsolatban a közgyűlésen is tisztelettel várjuk javaslataikat.
   
 3. Tájékoztató az előttünk álló időszak újszerű feladatairól a változások tükrében.

Szakértelmünkkel, megszerzett tapasztalatainkkal továbbra is szolgáljuk a nevünkben foglalt célokat, ezzel pedig jelenlegi és jövőbeni Tagjaink igényeit szeretnénk a lehető teljességgel megvalósítani.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok legalább fele + egy fő részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 1052 Budapest, Váci utca 7. alatt, 2014. szeptember 11. (csütörtök) 16 óra 15 perckor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy ezt a meghívót nyilvántartott tagjainknak küldjük el.

Mind a közgyűlés időpontjáig, mind pedig magán a közgyűlésen várjuk tagjaink sorába az érdeklődőket.
 

Budapest, 2014. augusztus 27.

Erdős Gáborsk.
elnök

Művészet-Sport-Egészség Egyesület
H-1052 Budapest, Váci u. 7.
Tel: (+36-1) 266-9307, 266-9308, 486-1138
http://www.msetours.hu/
julia.msetours@t-online.hu


A Művészet-Sport-Egészség Egyesület (korábbi nevén: Magyar Sízők Egyesülete)

ALAPSZABÁLYA

(Módosításokat is figyelembe vevő, egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2014. szeptember 11-én)

Előzmények:

A Magyar Sízők Egyesületét 1986. februárban kelt alapszabálya alapján az Országos Testnevelési és Sporthivatal 622/1986. OTSH. számú határozatával az OTSH nyilvántartásába vette 1986. április 14-én.

1989. március 16-án a Fővárosi Bíróság 7. Pk.21812/1989/1. sz. végzésével a Magyar Sízők Egyesületét 1121 Budapest, Agancs 26-28. székhellyel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 51. sorszám alatt bevezette.

Az Egyesület 1997. november 14-i közgyűlése a módosított alapszabályt jóváhagyta.

Az alapszabály újabb módosítására 2005. november 11-én, majd a 2010. szeptember 24-i,  illetve a 2013. június 10-i közgyűlésen került sor.  A módosításra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszerveztek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak figyelembevétele mellett került sor.

Az alábbiakban a 2014. szeptember 11-től hatályos, módosításokat is figyelembe vevő egységes szerkezetbe foglalt szöveg olvasható. (A módosított alapszabály az egyesület 2014. szeptember 11-én az MSE Egyesület székhelyén 1052 Budapest, Váci utca 7. alatt megtartott közgyűlésen a 2/2014. (IX.11.) határozatával hagyta jóvá. 

 

ALAPSZABÁLY

Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Művészet-Sport-Egészség Egyesület

Székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 7.

A Művészet-Sport-Egészség Egyesület önkormányzati elven működő, kulturális, sport, egészségi és további szabadidős célokat szolgáló önkéntesen létrehozott szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét, továbbá bárki számára,  a lehetőségeihez képest (és nem korlátozás nélkül)  nyújt az alapcélja szerinti szolgáltatásokat. Közhasznú minősítéssel nem rendelkezik.

Az Egyesület céljai és feladatai

Az Egyesület céljai:

Művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek érdekében az Egyesület

 • a szabadidős  sportolás lehetőségeinek népszerűsítésére, szervezetté tételére törekszik,
 • az egészséges életmód kialakítására ösztönöz,
 • a természet szeretetére, megóvására nevel,
 • a sport és elsősorban a  szabadidő sport népszerűsítése érdekében oktatási intézményekkel együttműködik, programokat szervez,
 • a művészeti programok népszerűsítésével, az utazási programokhoz kapcsolódó művészeti események propagálásával az igényes szabadidős programok igénybevételére ösztönöz,
 • ösztönöz az egészséges életmódra, az egészségmegtartást, betegségmegelőzést szolgáló programokat szervez,
 • a gyógy-turizmus fejlesztésében partner-szervezetekkel együttműködik,
 • szellemi és lelki megerősítést és megújulást támogató zarándok utakat szervez.

A fentiek megvalósítása érdekében vállalt cél  teljesítését saját erőből, illetve szerződés továbbá megbízás alapján, illetve személyes valamint adminisztratív közreműködéssel valósítja meg, mely  tevékenységek elsősorban:

 

 • az Egyesület céljainak megfelelő programok szervezése bel- és külföldön.
 • igény szerint szervez olyan táborokat, csoportos programokat, melyben az Egyesület nevéből adódó célkitűzések együttesen vagy külön-külön megvalósulhatnak,
 • fokozott figyelmet fordít a 6-18 éves diák és egyetemista korú ifjúság programjainak szervezésére,
 • fokozott figyelmet fordít továbbá a nyugdíjas és mozgásszervi sérült rokkant nyugdíjas felnőttek teljesebb életvitelre vonatkozó céljai elérésére
 • céljainak megvalósítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel,
 • miden olyan – az egyesületi keretekbe illeszthető – tevékenységet végez, amellyel a célok eléréséhez szükséges anyagi eszközöket biztosíthatja,
 • kiadványokkal, téli és nyári időszakra szóló, illetve eseti programfüzetekkel, továbbá az Egyesület honlapján rendszeresen tájékoztatja az Egyesület tagjait és egyéb érdeklődőket a sportolási, utazási lehetőségekről, az egyesületi életből adódó speciális programokról,
 • részt vállal ezt igénylő szervezetek „csapatépítési” programjainak szervezésében.

 Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnök és a főtitkár jogosult és köteles. Az Egyesület elnöke …,  a főtitkár …,  a képviselet módja önálló. Az egyesület gazdálkodása és a gazdálkodást érintő kötelezettségvállalások tekintetében a főtitkár képviseleti jogosultsága és felelőssége kizárólagos és önálló.

Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület vagyona a tagok által fizetett díjakból, természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, a rendezvényszervező tevékenység, továbbá a szerződésben és megállapodásban foglalt személyes és adminisztratív tevékenység ellátásáért kapott díjból és eredményéből képződhet. Tagdíjfizetési kötelezettséget a közgyűlés határozhat meg.

Az egyesület az ezen alapszabályban meghatározott feladatait cél szerinti tevékenységként végzi, ettől eltérő, illetve ezt meghaladó vállalkozási tevékenységet csak kivételes esetben közgyűlési felhatalmazással folytathat.

A cél szerinti tevékenység megvalósítása során, az Egyesület kizárólag olyan kötelezettséget vállalhat, amelynek fedezete rendelkezésre áll, illetve olyan követelésként nyilvántartott, amely érvényesíthetőségének nincs kockázata.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar és külföldi jogi személy, aki (amely) az alapszabályt elfogadja, és belépési nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy az alapszabályt megismerte, az Egyesület céljaival egyetért és kéri, hogy tagként vegyék nyilvántartásba. Annak a személynek, aki részt vesz az Egyesület térítési kötelezettséggel járó, vagy térítés nélküli programjain és a hatályos tagnyilvántartásban nem szerepel, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tagsági jogviszony létesítését kérje.

A belépési nyilatkozatok alapján az Egyesület főtitkára naprakész tagnyilvántartást vezet.

A tagsági jogviszony a tag halálával, továbbá a tagnak a jogviszony megszüntetését kezdeményező nyilatkozata alapján szűnik meg.

A tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, jogosult az Egyesület céljaihoz és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni. Az Egyesület tagja választhat és választható, az Egyesület munkájában, döntéseiben részt vehet.

A tagok egyénileg vagy csoportosan is kezdeményezhetik célzott programok megvalósítását az Egyesület főtitkáránál és azok megvalósításában – a főtitkárral együttműködve – részt vehetnek.

Az Egyesület szervezete és működése

Az Egyesület, vezető szervei tisztségviselői:

A Közgyűlés, az Elnökség, felelős személy az elnök és a főtitkár.

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének jóváhagyása, döntés a jogutód nélküli megszűnésről, az elnökség tagjainak megválasztása.

A közgyűlésen a szavazás mindig nyílt, ide nem értve a személyi kérdéseket.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlési meghívóban eleve meg kell határozni a határozatképtelenség esetén összehívandó új közgyűlés időpontját is, ez az időpont lehet az eredeti közgyűlés időpontjával megegyező napon.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve ha a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri. Az éves rendes közgyűlést minden évben legkésőbb június 15-ig kell megtartani olyan időpontban, amikor az előző évre vonatkozó beszámoló rendelkezésre áll, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében az elnökség annak jóváhagyásáról határozott és adott a lehetőség arra, hogy a közgyűlés annak tartalmáról tájékoztatást kapjon.

Vezető szervek, tisztségviselők, felelős személy:

 Az Elnökség

Az Elnökség 3 főből áll, a tagok megbízatásukat 5 évre kapják. Az Elnökség saját soraiból elnököt választ és dönt a főtitkár személyéről. Az Elnökség gyakorolja a főtitkár személyére vonatkozóan a munkáltatói jogokat, amennyiben a főtitkár munkaviszonyban áll, ha nem áll munkaviszonyban, akkor a személyes közreműködésére vonatkozó, egyéb, a személy fontosságának és a felelősségteljes feladat terjedelmének megfelelő szerződést kell kötni.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik még a gazdálkodás figyelemmel kísérése, a főtitkár beszámolóinak elfogadása, az éves beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása, a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében. A könyvvizsgáló személyéről az elnökség dönt, akivel a döntés nyomán a főtitkár jogosult és köteles szerződést kötni.

Az Elnökség döntéseit legalább 2 elnökségi tag egybehangzó határozatával hozza. Az Elnökségi tag visszahívható, erre akkor kerülhet sor, ha a tagok 30 %-a ilyen kezdeményezést tesz. A Közgyűlést össze kell hívni akkor, ha az Elnökségi tagok létszáma bármely oknál fogva 2 főre csökken.

Az Elnökség tagjai, akiknek megbízatása a 2020. évi rendes éves közgyűlésig szól:

1. …,

2. …,

3. …,

Az Elnökség egyes feladatok ellátására ideiglenes jelleggel, konkrét céllal munkabizottságot hoz létre, a munkabizottságba az elnökség tagjain kívül igény szerint vonhat be egyesületi tagokat. Az Elnökségnek gondot kell fordítani arra, hogy az Egyesület hármas céljának és tagozódásának (művészet, sport, egészség) megfelelően működjenek munkacsoportok és azok munkájában az adott szakiránynak megfelelő, érdeklődésükben és szakmailag elkötelezett személyek vegyenek részt.

Az Egyesület főtitkára

Az Egyesület főtitkára az Elnökség tagja, aki szervezi és irányítja az Egyesület napi munkáját, kizárólagos joggal és felelősséggel végzi a gazdálkodási tevékenységet, az Elnökséget rendszeresen tájékoztatja a jelentősebb eseményekről, indokolt esetben az Elnökség állásfoglalását kéri. Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja.

A főtitkár felelős az éves beszámoló elkészítéséért, a jogszabályban rögzített bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséért. Az adminisztratív munka támogatására, a könyvelés elvégzésére, arra alkalmas személlyel, illetve szervezettel szerződést köt. Minden évben megfelelő módon és időben köteles az éves beszámolót az elnökség elé terjeszteni úgy, hogy a közzététellel kapcsolatos kötelezettségek határidőben teljesíthetők legyenek. 

Nyilvánosság

Az Egyesület tevékenysége nyilvános, a létesítő okiratot az Egyesület honlapján és a székhelyén működő irodában bárki megismerheti. Az elnökség üléseiről emlékeztető, illetve jegyzőkönyv készül, azokba a székhelyen bárki betekinthet, továbbá az Egyesület honlapján olvasható.

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Új Polgári Törvénykönyv), továbbá a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény), továbbá a társadalmi szervezetek működéséről és gazdálkodásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. szeptember 11.


még töltünk