Hajóút kereső
 •  
 •  

Alapszabály


A Művészet-Sport-Egészség Egyesület (korábbi nevén: Magyar Sízők Egyesülete) ALAPSZABÁLYA.

 

Előzmények:

A Magyar Sízők Egyesületét 1986. februárban kelt alapszabálya alapján az Országos Testnevelési és Sporthivatal 622/1986. OTSH. Számú határozatával az OTSH nyilvántartásába vette 1986. április 14-én.

1989. március 16-án a Fővárosi Bíróság 7. Pk.21812/1989/1. sz. végzésével a Magyar Sízők Egyesületét 1121 Budapest, Agancs 26-28. székhellyel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 51. sorszám alatt bevezette.

Az Egyesület 1997. november 14-i közgyűlése a módosított alapszabályt jóváhagyta.

Az alapszabály újabb módosítására 2005. november 11-én, majd a 2010. szeptember 24-i közgyűlésen került sor. Az alábbiakban a 2010. szeptember 24-től hatályos, módosításokat is figyelembe vevő egységes szerkezetbe foglalt szöveg olvasható.

 

ALAPSZABÁLY

 

Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Művészet-Sport-Egészség Egyesület

Székhelye: 1052. Budapest, Váci utca 7.

A Művészet-Sport-Egészség Egyesület önkormányzati elven működő, kulturális, sport, egészségi és további szabadidős célokat szolgáló szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, jogi személy.
 

Az Egyesület céljai és feladatai

Az Egyesület céljai:

Művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek érdekében az Egyesület

 • a szabadidős sísportolás lehetőségeinek népszerűsítésére, szervezetté tételére törekszik,
 • az egészséges életmód kialakítására ösztönöz,
 • a természet szeretetére, megóvására nevel,
 • a sport és elsősorban a sísport népszerűsítése érdekében oktatási intézményekkel együttműködik, programokat szervez,
 • a művészeti programok népszerűsítésével, az utazási programokhoz kapcsolódó művészeti események propagálásával az igényes szabadidős programok igénybevételére ösztönöz,
 • ösztönöz az egészséges életmódra, az egészségmegtartást, betegségmegelőzést szolgáló programokat szervez,
 • a gyógy-turizmus fejlesztésében partner-szervezetekkel együttműködik.

A célok megvalósítása érdekében vállalt feladatok:

 • az Egyesület céljainak megfelelő programok szervezése,
 • igény szerint szervez olyan táborokat, csoportos programokat, melyben az Egyesület nevéből adódó célkitűzések együttesen vagy külön-külön megvalósulhatnak,
 • fokozott figyelmet fordít a 6-18 éves diák és egyetemista korú ifjúság programjainak szervezésére,
 • céljainak megvalósítása érdekében folyamatos kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel,
 • miden olyan – az egyesületi keretekbe illeszthető – tevékenységet végez, amellyel a célok eléréséhez szükséges anyagi eszközöket biztosíthatja,
 • kiadványokkal, téli és nyári időszakra szóló programfüzetekkel, az Egyesület honlapján rendszeresen tájékoztatja az Egyesület tagjait és egyéb érdeklődőket a sportolási, utazási lehetőségekről, az egyesületi életből adódó speciális programokról,
 • részt vállal ezt igénylő szervezetek „csapatépítési” programjainak szervezésében.
   

Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület vagyona a tagok által fizetett díjakból, természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződhet. Tagdíjfizetési kötelezettséget a közgyűlés határozhat meg.

Az Egyesület éves program alapján működik. A célokat a közgyűlés, a tagok vagy a tagok egy csoportjának kezdeményezése nyomán az elnökség határozza meg a tárgyévre vonatkozóan, az elmúlt évi tevékenység értékelésével párhuzamosan, a működési feltételek és lehetőségek ismeretében.
 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar és külföldi jogi személy, aki (amely) az alapszabályt elfogadja, és belépési nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy az alapszabályt megismerte, az Egyesület céljaival egyetért és kéri, hogy tagként vegyék nyilvántartásba.

A belépési nyilatkozatok alapján az Egyesület főtitkára naprakész tagnyilvántartást vezet.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, jogosult az Egyesület céljaihoz és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni. Az Egyesület tagja fentieken választhat és választható, az Egyesület szerveiben, döntéseiben részt vehet.

A tagok egyénileg vagy csoportosan is kezdeményezhetik célzott programok megvalósítását az Egyesület főtitkáránál és azok megvalósításában – a főtitkárral együttműködve – részt vehetnek.
 

Az Egyesület szervezete és működése

Az Egyesület vezetőszervei, tisztségviselői: A közgyűlés, az elnökség, az elnök és a főtitkár.

A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.

Az elnökség tagjainak megválasztása.

A közgyűlésen a szavazás mindig nyílt, ideértve a személyi kérdéseket is.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlési meghívóban eleve meg kell határozni a határozatképtelenség esetén összehívandó új közgyűlés időpontját is, ez az időpont lehet az eredeti közgyűlés időpontjával megegyező napon.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább 5 évenként össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve ha a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével ezt kívánja.

Az elnökség 5 főből áll, a tagok megbízatásukat 5 évre kapják. Az elnökség saját soraiból az elnökségi tagok megválasztását követően haladéktalanul elnököt választ és dönt a főtitkár személyéről. Az elnökség gyakorolja a főtitkár személyére vonatkozóan a munkáltatói jogokat, amennyiben a főtitkár munkaviszonyban áll, ha nem áll munkaviszonyban, akkor a személyes közreműködésére vonatkozóan a személy fontosságának és a felelősségteljes feladat nagyságának megfelelő szerződést kell kötni.

Az elnökség hatáskörébe tartozik még a gazdálkodás figyelemmel kísérése, a főtitkár beszámolóinak elfogadása, az éves beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása, a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében. A könyvvizsgáló személyéről az elnökség dönt, akivel a döntés nyomán a főtitkár jogosult és köteles szerződést kötni.

Az elnökség döntéseit legalább 3 elnökségi tag egybehangzó határozatával hozza. Az elnökségi tag visszahívható, erre akkor kerülhet sor, ha a tagok 30 %-a ilyen kezdeményezést tesz. A közgyűlést össze kell hívni akkor, ha az elnökségi tagok létszáma bármely oknál fogva 3 főre csökken.

Az Egyesület főtitkára az elnökség tagja, aki szervezi és irányítja az Egyesület napi munkáját, kizárólagos joggal és felelősséggel végzi a gazdálkodási tevékenységet, az elnökséget rendszeresen tájékoztatja a jelentősebb eseményekről, indokolt esetben az elnökség állásfoglalását kéri. Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja.

A főtitkár felelős az éves beszámoló elkészítéséért, a jogszabályban rögzített bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséért. Az adminisztratív munka támogatására, a könyvelés elvégzésére, arra alkalmas személlyel, illetve szervezettel szerződést köt.

Az elnökség egyes feladatok ellátására ideiglenes jelleggel, konkrét céllal munkabizottságot hoz létre, a munkabizottságba az elnökség tagjain kívül igény szerint vonhat be egyesületi tagokat. Az elnökségnek gondot kell fordítani arra, hogy az Egyesület hármas céljának és tagozódásának (művészet, sport, egészség) megfelelően működjenek munkacsoportok és azok munkájában az adott szakiránynak megfelelő, érdeklődésükben és szakmailag elkötelezett személyek vegyenek részt.

Az elnök személyében reprezentálja az Egyesületet, az elnökség elnökhelyettest is választhat, aki nem lehet azonos a főtitkár személyével. Az elnökhelyettes az elnöktől kapott és a főtitkárral is egyeztetett megbízás alapján konkrét esetekben az Egyesületet az elnökkel azonos módon és terjedelemben képviselheti. Az Egyesületet az elnök és a főtitkár önállóan képviseli, a napi működés és az egyesületi cél megvalósítását szolgáló gazdálkodási tevékenység során a főtitkár az Egyesületet kizárólagos joggal képviseli.
 

Nyilvánosság

Az Egyesület tevékenysége nyilvános, a létesítő okiratot az Egyesület honlapján és a székhelyén működő irodában bárki megismerheti. Az elnökség üléseiről emlékeztető, illetve jegyzőkönyv készül, azokba a székhelyen bárki betekinthet, továbbá az Egyesület honlapján olvasható.

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2010. szeptember 24.


még töltünk